Opšti uslovi mts app konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje

1. Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd, Takovska 2, Beograd (u daljem tekstu: Telekom Srbija) pokreće konkurs za izradu aplikacija u Android™ i iOS-u za mobilne uređaje.

2. Konkurs će biti organizovan kroz dva nivoa takmičenja – državno finale – u kom učestvuju gimnazije navedene u tački 4. ovih Opštih uslova i regionalno finale, koje nosi naziv “Regionalni app izazov”– u kom pravo da učestvuje ima najviše po pet timova sa odgovarajućim aplikacijama, izabranim na mts app konkursu u Srbiji, m:tel app takmičenju u Bosni i Hercegovini i m:tel app konkursu u Crnoj Gori.

3. Za sve škole i učesnike mts app konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu pojedinačno: “učesnik“ ili zajednički: „učesnici“) od trenutka kada se prijave na konkurs, važiće pravila data u nastavku teksta.

4. Pravo učešća imaju svi učenici sledećih gimnazija: Matematičke gimnazije, Beograd, Gimnazije "Dušan Vasiljev", Kikinda, Gimnazije „Bolyai“, Senta, Zrenjaninske gimnazije, Gimnazije „Svetozar Marković“, Subotica, Gimnazije „Veljko Petrović“, Sombor, Mitrovačke gimnazije, Sremska Mitrovica, Gimnazije Mladenovac, Gimnazije „Patrijarh Pavle“, Beograd, Gimnazije „Sveti Sava“, Beograd, Zemunske gimnazije, Šeste beogradske gimnazije, Gimnazije „Miloš Savković“, Aranđelovac, Prve kragujevačke gimnazije, Druge kragujevačke gimnazije, Gimnazije „Svetozar Marković“, Jagodina, Gimnazije Paraćin, Gimnazije Smederevo, Gimnazije „Sveti Sava“, Požega, Prijepoljske gimnazije, Užičke gimnazije, Gimnazije „Vuk Karadžić“, Loznica, Šabačke gimnazije, Gimnazije Kruševac, Gimnazije Ivanjica, Gimnazije Kraljevo, Gimnazije Novi Pazar, Gimnazije Zaječar, Gimnazije Leskovac, Gimnazije „Bora Stanković“, Vranje, Gimnazije Pirot, Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Gimnazije „Bora Stanković“, Niš, Gimnazije „Svetozar Marković“, Niš, Valjevske gimnazije, Prve beogradske gimnazije, Računarske gimnazije, Beograd, Treće beogradske gimnazije, Devete gimnazije „Mihajlo Petrović Alas“, Beograd, Palanačke gimnazije iz Smederevske Palanke, Srednje škole u Brusu, Gimnazije Raška, Gimnazije „Uroš Predić“, Pančevo, Gimnazije „9. maj“, Niš, kao i gimnazija u Prokuplju, Ćupriji i Čačku.

5. Učesnici konkursa mogu biti pojedinci ili timovi. Tim može da broji najviše tri člana koji moraju biti učenici iste škole. Učenik može istovremeno da učestvuje i samostalno i kao član samo jednog tima, ali sa različitim aplikacijama.

6. Prijavljivanje na konkurs se odvija u nekoliko koraka. Prvo je potrebno da jedan od članova tima popuni formular koji se nalazi na internet adresi konkursa www.appkonkurs.mts.rs koji mora biti overen pečatom i potpisom direktora škole. Formular potom treba poslati na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs.

7. Rok za prijavu timova i kratkog opisa aplikacija koje timovi planiraju da izrade je 22. novembar 2019. godine, do 16,00h.

8. Aplikacije koje učestvuju na konkursu ne smeju biti ranije objavljene na Android™ Marketu /Google Play prodavnici, na App Store-u, nekom drugom Internet portalu ili sličnom konkursu.

9. Svaki pojedinačni učesnik/tim koji učestvuje na konkursu može prijaviti najviše dve aplikacije.

10. Neophodno je da aplikacije koje učestvuju u državnom finalu mts app konkursa budu na srpskom jeziku ili višejezične, sa srpskim jezikom kao jednim od izbora.

11. Svi učesnici konkursa pored ovih Opštih uslova moraju da poštuju i pravila za Android platformu Developer Program Policies (uključujući pravila Android Market Developer Distribution Agreement i dr), koja se mogu naći na adresi:

https://play.google.com/about/developer-content-policy/#!?modal_active=none, kao i pravila koja važe za App Store, a koja se nalaze na adresi:

https://developer.apple.com/terms/

12. Kriterijumi za ocenjivanje aplikacija u državnom i regionalnom finalu:

- ideja

- kompleksnost rešenja – odnos originalni - gotov kod u aplikaciji

- realizacija – način primene originalnog i gotovog koda u aplikaciji

- inovativnost

- dizajn

- funkcionalnost

- opšti utisak

Posebno će biti vrednovane aplikacije koje imaju društveno korisnu namenu i koje doprinose razvoju telekomunikacionih usluga i unapređuju upotrebu mobilnih telefona i uređaja.

13. Prilikom izrade aplikacija dozvoljeno je korišćenje i gotovih biblioteka ili delova koda iz gotovih biblioteka, ali će ocena aplikacije pre svega zavisiti od udela originalnog koda u aplikaciji, tj. odnosa originalni - gotov kod, kao i od načina i inovativnosti primene jednog i drugog koda u konačnom aplikativnom rešenju.

14. Prijavljeni timovi gotove aplikacije predaju do 17. januara 2020. godine, do 16,00h na adresu foruma http://forum.appkonkurs.mts.rs/

15. Predaja gotovih aplikacija podrazumeva sledeće elemente:

- Za aplikacije u Android™ operativnom sistemu

- Celokupan projekat aplikacije koji je kreiran u Android Studio-u ili Eclipse-u;

- Funkcionisanje aplikacije mora biti obezbeđeno na Andorid 6.0 OS-u i novijim verzijama; neophodno je da aplikacija finkcioniše i na Android 8.0 OS-u, tačnije da su korišćeni API počev od nivoa 26, nikako nižeg;

- Dostaviti dokument sa tehničkim opisom rešenja, izdvojenim i opisanim celinama i strukturom aplikacije, opisom funkcionalnosti aplikacije i kratak opis koda.

- Logo aplikacije u formatu 512x512 px;

- Screenshot-ove aplikacije (5 do 7 screenshot-ova);

- Zvaničan opis aplikacije koji bi eventualno stajao na Google Play-u;

- Kompletan .apk file spreman za postavljanje na market;

- Jednu sliku rezolucije 1024x500 px za Feature graphics.

- Za aplikacije u iOS-u

- Dostaviti celokupan projekat kreiran u XCode razvojnom okruženju;

- Funkcionisanje aplikacije mora da bude obezbeđeno na iOS 8.0 OS-u i novijim verzijama;

- Aplikacija treba da bude napisana u programskom jeziku SWIFT;

- Dostaviti dokument sa tehničkim opisom rešenja, izdvojenim i opisanim celinama i strukturom aplikacije, opisom funkcionalnosti aplikacije i kratak opis koda;

- Logo ili ikonica aplikacije;

- Aplikacija treba da bude samo u Portrait view;

- Aplikacija treba da radi od modela 5S i narednim modelima;

- Testiranje aplikacije se vrši preko TestFlight-a;

Žiri će razmatrati samo pravovremeno predate aplikacije koje sadrže sve navedene elemente i neće uvažavati naknadne izmene aplikacija.

16. U zavisnosti od broja prijavljenih aplikacija, žiri može napraviti uži izbor aplikacija i pozvati timove na prezentaciju – državno finale. O vremenu i mestu prezentacije radova timovi će biti naknadno obavešteni.

17. U državnom finalu žiri bira do pet najboljih aplikacija i na istovetan način nagrađuje do pet timova čije su aplikacije izabrane. Na ovaj način izabrani timovi stiču pravo da učestvuju u nastavku takmičenja – regionalnom finalu, a aplikacije se smatraju finalnim i ne smeju pretrpeti bilo kakve dodatne intervencije i izmene.

18. U regionalnom finalu učestvuje do 15 timova – najviše po pet izabranih na mts app konkursu u Srbiji, m:tel app takmičenju u Bosni i Hercegovini i m:tel app konkursu u Crnoj Gori, a za koje su važili isti uslovi učešća i izbora aplikacija kao za mts app konkurs u Srbiji.

19. U regionalnom finalu dodeljuju se dve nagrade:

- prva nagrada - dodeljuje se timu čiju aplikaciju žiri oceni kao najuspešniju;

- specijalna nagrada pod nazivom „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“ - dodeljuje se timu za čiju aplikaciju žiri proceni da se posebno izdvaja po inovativnosti;

20. Žiri zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Odluke žirija su konačne.

21. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za aplikaciju (aplikacije), koje prijavljuje na konkurs. Učesnik potvrđuje i garantuje da aplikacija (aplikacije) koju prijavljuje na konkurs ne krši bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. U slučaju da treće lice podnese odštetni zahtev zbog povrede svojih patentnih, autorskih ili drugih prava intelektualne svojine, u vezi sa aplikacijom (aplikacijama) koju je učesnik prijavio na mts app konkurs, učesnik je saglasan i prihvata da sam, u potpunosti i bez ikakvog ograničenja zaštiti Telekom Srbija od svih odgovornosti, šteta, gubitaka, troškova i radnji koje proisteknu iz takvih postupaka i zahteva. Ukoliko Telekom Srbija, na osnovu zahteva trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će Telekomu Srbija nadoknaditi svaku štetu u celosti, a koju pretrpi po navedenom osnovu.

22. Učesnik, kao autor aplikacije, zadržava sva moralna prava koja se odnose na autorsko delo, odnosno nad aplikacijom (aplikacijama) koju šalje tokom konkursa. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Opšte uslove konkursa biće diskvalifikovan.

23. Autori aplikacija učešćem na konkursu prenose na Telekom Srbija pravo da po svom izboru koristi aplikacije koje su učestvovale kako u državnom, tako i regionalnom finalu mts app konkursa, bez naknade i bez vremenskog ograničenja.

24. Ukoliko autori aplikacija koje su učestvovale na mts app konkursu žele da prodaju ili da na drugi način ustupe aplikaciju trećim licima, ili da sa istom aplikacijom učestvuju na drugim konkursima i takmičenjima, potrebno je da prethodno pribave pisanu saglasnost Telekoma Srbija.

25. Upotreba logotipa Telekoma Srbija i mts-a nije dozvoljena.

26. Telekom Srbija zadržava pravo izmena i dopuna ovih Opštih uslova tokom trajanja mts app konkursa. U slučaju izmena i dopuna ovih Opštih uslova, Telekom Srbija će nove Opšte uslove objaviti na stranici www.appkonkurs.mts.rs i obavestiti škole koje učestvuju u konkursu. Izmenjeni, odnosno dopunjeni uslovi biće obavezujući za sve učesnike od trenutka njihove objave na stranici www.appkonkurs.mts.rs i obaveštavanja škola.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Обавештење

Поштовани, У складу са мерама донетим на састанку највиших државних званичника и представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних епидемиолога и наложених мера од стране Мин

Контактирајте нас

Адреса

© Copyright 2019 by Gimnazija Patrijarh Pavle

тел: (+381)11 23 22 808

Email: gimnazijapatrijarhpavle@gmail.com

Гимназија Патријарх Павле

Гочка 40, 11090 Београд, Србија